Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Bakkerij G. Van Ooijen

Artikel 1 – werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Bakkerij G. Van Ooijen  en afnemer, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de afnemer.

Artikel 2 – aanbod

Aanbiedingen in de webshop zijn vrijblijvend. Bakkerij G. Van Ooijen tracht ervoor zorg te dragen dat de prijzen op de website actueel zijn. Bakkerij G. Van Ooijen behoudt zich het  recht voor om prijswijzigingen, wegens allerlei redenen, door te voeren en aan afnemer door te belasten.

Artikel 3 – bestelling

Een bestelling kan worden geplaatst per telefoon en via de webshop. Bakkerij G. Van Ooijen behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel aan het aannemen van de bestelling voorwaarden te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Artikel 4 – prijzen

Op de website genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en inclusief BTW. Bakkerij G. Van Ooijen accepteert geen aansprakelijkheid voor zet-, druk- of kennelijke schrijffouten in de genoemde prijzen.

Artikel 5 – afhalen bestelling

Bestelde producten kunnen op de overeengekomen datum worden afgehaald vanaf (tijdstip) uur in de winkel. Bakkerij G. Van Ooijen levert bestelde producten wel/niet op locatie. Wij bezorgen alleen in de omgeving Tiel, de bezorgkosten worden vermeldt op de website. 

Artikel 6 – annuleren bestelling

Tot 48 uur voor de overeengekomen datum waarop de bestelling wordt opgehaald kan de overeenkomst door de afnemer kosteloos worden geannuleerd. Als de afnemer de overeenkomst korter dan 48 uur voor de overeengekomen opleverdatum annuleert, is Bakkerij G. Van Ooijen gerechtigd de kosten ter hoogte van de verkoopprijs bij afnemer in rekening te brengen. Annuleren van bestellingen kan telefonisch (+31 (0) 344-612160) of per e-mail (info@bakkerijvanooijen.nl).

Artikel 7 – Afbeeldingen op taarten

1. Afbeeldingen en foto’s die op producten dienen te worden geplaatst, moeten worden aangeleverd in PDF, JPEG van voldoende resolutie.

2. Bakkerij G. Van Ooijen drukt foto’s in zo scherp mogelijke kwaliteit af. Door het gebruik van eetbare inkt kan de kwaliteit en scherpte van de afbeelding of foto afnemen. Bakkerij G. Van Ooijen is niet aansprakelijk voor verlies aan scherpte of niet 100% overeenstemming met de aangeleverde afbeelding of foto.

3. Met het toezenden van afbeelding en foto’s naar Bakkerij G. Van Ooijen, wordt toestemming gegeven voor de verwerking daarvan. Bakkerij G. Van Ooijen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van haar toegezonden afbeeldingen en foto’s. Desondanks kan Bakkerij G. Van Ooijen het verwerken van afbeeldingen en foto’s die haar aanstootgevend of schadelijk voorkomen weigeren. De afnemer zal worden gewezen op de weigering en krijgt de gelegenheid de aankoop te annuleren of de afbeelding of foto te wijzigen.

Artikel 8 – overgang risico

Vanaf het moment van aflevering zijn de goederen voor rekening en risico van de afnemer, onverschillig of de afnemer deze persoonlijk in ontvangst neemt dan wel degene die geacht wordt de afnemer te vertegenwoordigen.

Artikel 9 – overmacht

1. De verplichting tot levering vervalt in geval van overmacht.

2. Van overmacht van de zijde van Bakkerij G. Van Ooijen is sprake indien de leverancier na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, maatregelen van hogerhand, molest, oproer, sabotage, werkstaking, gebrek aan arbeidskrachten, brand, explosie, bluswerken, rook, inbraak, diefstal, vermissing, inzakking, instorting, inwatering, vochtigheid, beschadiging of tenietgaan door ratten, muizen en ander gedierte, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicofactor van de leverancier ontstaan.

3. Als overmacht zal eveneens worden aangemerkt niet of niet tijdige levering door derden van wie de leverancier de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.

Artikel 10 – reclames

1. De afnemer dient, op straffe van verval van rechten, reclames omtrent het gewicht en/of uiterlijk waarneembare gebreken schriftelijk (per brief of per mail) binnen 48 uur na ontvangst van de goederen aan Bakkerij G. Van Ooijen mee te delen.

2. De afnemer dient op straffe van verval van rechten, reclames omtrent andere dan de in lid 1 genoemde gebreken binnen bekwame tijd nadat de afnemer het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan de Bakkerij G. Van Ooijen mee te delen.

3. De afnemer heeft geen recht op reclame bij een regulier gewichtsverlies welke het gevolg is van indroging en, afhankelijk van de aard van het product, de binnen de branche gangbare normen niet te boven gaat.

4. Aan de Bakkerij G. Van Ooijen moet de gelegenheid worden geboden elke reclame op zijn juistheid te controleren.

 Artikel 9 – schade

Bakkerij G. Van Ooijen is nimmer tot enig andere    schadevergoeding gehouden voor directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade aan derden, dan tot het bedrag waarvoor de leveranciers in de branche zich, naar algemeen aanvaarde normen van aansprakelijkheidsverzekeringen, plegen te verzekeren, behoudens opzet of grove schuld en voor zover zulks niet strijdig is met bepalingen van dwingend recht.

 Artikel 11 – geschillen

Alle geschillen voortvloeiende of verband houdende met de overeenkomsten als bedoeld in deze algemene voorwaarden, worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter.

Artikel 12 – toepasselijk recht

Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten onder deze algemene voorwaarden.